ASSESSORAMENT INTEGRAL


En l'àmbit de l'assessorament, li oferim la nostra experiència i els nostres coneixements en consultoria empresarial, assessorament fiscal, gestió dels recursos humans i de tecnologies de la informació, per tal d'optimitzar la gestió de la seva organització
 

CONSULTORIA EMPRESARIAL


A partir de l'anàlisi de la situació de cada empresa i mitjançant una visió multidisciplinar oferim als nostres clients serveis especialitzats i adaptats a les casuístiques particulars de cada organització, mitjançant:
VALORACIÓ D'INVERSIONS
Per tal de col⋅laborar en l'expansió empresarial i la creació de valor per als nostres clients, identificarem i avaluarem aquelles inversions que millor s'adeqüin al seu perfil de negoci i de risc. Identificarem en cada cas els possibles riscos i les sinèrgies que es puguin obtenir de la inversió proposada, oferint-los les millors opcions de finançament.

INTERNACIONALITZACIÓ DE LES EMPRESES
Acompanyem i assessorem els nostres clients que vulguin estudiar la possibilitat de realitzar inversions a nivell internacional, mitjançant la valoració de les inversions que tinguin previst fer, l'estudi de les millors oportunitats de mercat i l'assessorament i acompanyament en tots els tràmits legals i administratius a realitzar.

REVISIÓ DE PROCESSOS
Revisem els processos financers i administratius existents en la seva organització i li proposem millores que permetin aconseguir una major productivitat i optimització dels seus recursos.

ANÀLISI DELS CONTROLS INTERNS

Els nostres professionals poden realitzar una consultoria basada en dissenyar, implementar i testar els processos de control intern de la seva organització.

SUPORT EN AUDITORIES EXTERNES
Per tal de facilitar i optimitzar el resultat de l'examen realitzat pels auditors externs assessorem els nostres clients en la preparació de la informació a facilitar als auditors, assistència a les reunions de treball i discussió de l'informe dels auditors.