AVÍS LEGAL

Benvingut a la pàgina web de la SOCIETAT DE TREBALLS D’ASSESSORAMENT TECNIC, ECONOMIC I DE GESTIO OLIVER I SOCIS, S.L. (d’ara endavant, “STRATEGOS”), allotjada sota la url https://www.strategos.ad, (d’ara endavant, la “Web”).

A través de la Web es facilita informació general dels nostres serveis relacionats amb l’assessorament i suport a empreses i particulars en matèries com a fiscalitat, gestió financera i comptable, mercantil, laboral i administratiu, entre altres. Així com, informació d’interès per als usuaris relacionada amb novetats legislatives en els àmbits de la nostra activitat.

Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l’accés i l’ús de la Web. La navegació a través d’aquesta Web li confereix la condició d’usuari d’aquesta. És per això, que li aconsellem una atenta lectura. 

1.- TITULARITAT DE LA WEB

El titular i propietari de la Web es la SOCIETAT DE TREBALLS D’ASSESSORAMENT TECNIC, ECONOMIC I DE GESTIO OLIVER I SOCIS, S.L., domiciliada al carrer Prat de la Creu, números 59-65, escala A, segons pis, porta segona d’Andorra la Vella (AD500 – Andorra la Vella) i inscrita en data 29/05/2007 en el Registre de Societats amb numero 12.338

2.- Condicions d’accés, utilització i funcionament de la Web

L’accés a la Web és gratuït i la seva visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia. 

Sense perjudici d’això, poden habilitar-se en el Web apartats reservats per a usuaris autoritzats per als quals s’exigeixi una contrasenya d’accés, que serà atorgat per STRATEGOS a aquelles persones que reunint els requisits d’accés definits en el concret apartat, lliurement decideixin registrar-se com a usuari autoritzat. El registre com a usuari autoritzat és gratuït. Queda terminantment prohibit l’ús de la contrasenya i dades d’identificació de tercers, amb independència de l’origen mitjançant el qual s’hagin obtingut aquestes dades i contrasenyes.

Com a usuari de la Web ha de realitzar en tot moment un ús adequat de la mateixa i del que inclou, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets de propietat de STRATEGOS. Queda prohibit que tot usuari o tercer realitzi qualsevol acció que provoqui danys o alteracions als continguts de la Web, reservant-se STRATEGOS el dret a excloure l’accés a la Web a qualsevol usuari que infringeixi aquesta prohibició.

3.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT


El nostre compromís és el d’oferir un funcionament de la Web amb la major professionalitat i qualitat. La informació continguda en la Web és la vigent en la data de l’última actualització, i STRATEGOS no garanteix l’absència d’errors en l’accés  a la Web ni en el contingut, però, adoptarà les mesures pertinents per evitar- los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin.

STRATEGOS es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació de la Web, la seva presentació i configuració i les condicions d’accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, STRATEGOS es reserva el dret de modificar i/o ometre totalment o parcial els continguts de la Web i restringir-ne l’accés.

En cas que s’hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, STRATEGOS es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l’accés a la Web, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin.

L’Usuari reconeix i accepta que l’ús de la Web i de la informació que es facilita en tot moment es realitza sota el seu sencer risc i responsabilitat; per la qual cosa STRATEGOS no es responsabilitza del mal ús o ús indegut que pugui realitzar-se.

STRATEGOS no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació i del contingut de la Web, i que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu, errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la Web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

En particular, no serà responsable de:

  1. Els danys i perjudicis de qualsevol tipus causats en els equips informàtics de l’usuari per virus, cucs, troians o qualsevol altre element nociu. L’Usuari reconeix que l’ús de la xarxa Internet suposa l’assumpció d’un risc que els seus equips informàtics puguin ser afectats pels elements abans enunciats. A aquest efecte, correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i eliminació de programes electrònics nocius.
  2. Els danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que portin causa en fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ. Referent a això, l’usuari reconeix que l’accés al Portal requereix de serveis subministrats per tercers aliens al control de STRATEGOS (a tall d’exemple: operadors de xarxes de telecomunicacions, proveïdors d’accés, etc.) la fiabilitat del qual, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a STRATEGOS.
  3. Així mateix, STRATEGOS no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts a la Web.

La inclusió de continguts en la Web no constitueix de cap manera la prestació d’un servei d’assessorament jurídic. L’usuari reconeix que, en la mesura en què l’aplicació del Dret a casos concrets no és automàtica, sinó que pot variar en funció de circumstàncies molt diverses, la informació recollida en els continguts és insuficient per a la presa de decisions de qualsevol naturalesa. Per això, la informació inclosa en els continguts no pot ser considerada com una alternativa a l’assessorament jurídic, i STRATEGOS desaconsella a l’usuari la presa de decisions sobre la base de la informació recollida en els continguts sense obtenir un assessorament professional adequat.

4.- SERVEIS I PRODUCTES DE LA WEB

La Web pot contenir enllaços a pàgines web alienes a la mateixa els quals es posen a disposició de l’usuari amb l’única finalitat de facilitar-li l’accés als continguts, productes o serveis que poguessin ser del seu interès i que STRATEGOS no gestiona ni controla en cap moment. 

La inclusió dels enllaços a portals de tercers no implica en cap cas una vinculació entre STRATEGOS i els titulars dels portals enllaçats. Tampoc comporta l’existència d’aquests enllaços recomanació, promoció, identificació o conformitat de STRATEGOS amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts a través de les web de tercers. En conseqüència, STRATEGOS no assumeix cap tipus de responsabilitat directa o indirecta en relació amb la licitud, veracitat, utilitat, qualitat o fiabilitat dels serveis i continguts propietat de tercers, o que aquests gestionin o controlin, encara que s’hi pugui accedir a través de la Web. L’usuari haurà de prendre coneixement de les indicacions, dels avisos o de les advertències legals que els portals de tercers puguin establir pel seu ús.

L’usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un enllaç des de la seva pàgina web a la Web de STRATEGOS, haurà d’obtenir una autorització prèvia de STRATEGOS. L’establiment d’aquest enllaç, no implica en cap cas l’existència de relacions entre STRATEGOS i el propietari o titular del lloc o pàgina en la qual s’estableixi el mateix, ni l’acceptació o aprovació per part de STRATEGOS dels seus continguts o serveis.

En qualsevol cas, STRATEGOS es reserva el dret a prohibir o inutilitzar en qualsevol moment els enllaços a la b, especialment en els supòsits d’il·licitud de l’activitat o continguts de la pàgina o lloc en el qual s’inclou el mateix.

5.- RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l’ús que es realitzi de la Web. L’Usuari es compromet a no usar la Web amb finalitats fraudulents o contràries a la bona fe, així com a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de STRATEGOS o de tercers, obligant-se a utilitzar la Web, els serveis i els continguts inclosos en el mateix de manera diligent, correcta i lícita. 

Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, l’estructura i els arxius dels servidors de la Web. Davant qualsevol problema que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat de la Web com a conseqüència directa d’una actuació negligent de l’usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. 

6.- PROTECCIÓ DADES PERSONALS I COOKIES

La navegació d’un usuari per la nostra Web es duu a terme de manera totalment anònima, excepte per a aquells apartats reservats a accés autoritzat mitjançant contrasenya. No recopilem dades de caràcter personal, excepte quan l’usuari ens proporciona aquesta informació de manera expressa en el formulari de contacte de la Web.

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa als usuaris d’aquesta Web que qualsevol dada personal facilitat a STRATEGOS serà tractat per el mateix amb les finalitats i condicions definides al seu Registre d’Activitats de Tractament. 

Les dades aquí recollides es tractaran per les finalitats de contacte i resolució de les qüestions plantejades pels usuaris. Així mateix, sempre que l’usuari consenti expressament aquesta finalitat podran usar-se amb finalitats estadístics i/o comercials a fi de poder informar de l’existència de novetats legislatives que puguin ser del seu interès i dels serveis que STRATEGOS està prestant en aquest àmbit. 

El responsable del fitxer és STRATEGOS en qualitat de responsable del tractament, amb domicili a carrer Prat de la Creu, núm. 59-65, escala A, segons pis, porta segona (AD500 – Andorra la Vella).

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, STRATEGOS es comprometi a complir amb la seva obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal obtinguts i a tractar-los amb la confidencialitat exigida. En aquest sentit, adoptem les mesures de seguretat adequades per a evitar la seva alteració, pèrdua o tractament o accés no autoritzat i l’informem que disposeu dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament reconeguts en l’esmentada normativa.

Per més informació sobre com tractarem les dades personals consulteu el següent enllaç 

L’informem que aquesta Web només treballa amb cookies tècniques estrictament necessàries per al seu funcionament, no emmagatzemant cap informació dels usuaris que requereixi obtenir el seu consentiment.

7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS

Els drets de propietat intel·lectual sobre la disposició dels continguts del Lloc web (inclòs el dret sui generis sobre la base de dades), el seu disseny gràfic (look & feel), els signes distintius (marques i noms comercials), els programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Portal (textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc.) corresponen a STRATEGOS, o disposa en el seu cas del dret d’ús i explotació d’aquests, i en tal sentit constitueixen obres protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial vigents.  

L’ús de la Web no confereix als usuaris cap dret d’explotació de cap classe sobre els continguts d’aquesta. Els usuaris de la Web només podran realitzar un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d’aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable.

Queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació, distribució, comunicació pública i/o cessió, ja sigui a títol onerós o gratuït, de qualsevol dels continguts de la Web.

Queda absolutament prohibit l’ús de la Web o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si s’escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.

8.- ACCEPTACIÓ

L’ús de la Web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeix a aquest avís (excepte la política de privacitat, que caldrà acceptar-la expressament). En conseqüència, es recomana que l’usuari llegeixi aquest avís legal cada vegada que accedeixi a la Web, atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets de la Web.

9.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents condicions d’accés i ús queden subjectes a la legislació andorrana i a la competència dels seus tribunals.