POLÍTICA DE PIVACITAT

SOCIETAT DE TREBALLS D’ASSESSORAMENT TECNIC, ECONOMIC I DE GESTIO OLIVER I SOCIS, S.L. (d’ara endavant, “STRATEGOS”) es compromet a protegir la vostra privacitat i desenvolupar la tecnologia que us proporcioni l’experiència més segura a aquesta pàgina web. Aquesta declaració de privacitat és vàlida per la web allotjada sota la url https://www.strategos.ad, (d’ara endavant, la “Web”) i regula la recollida i l’ús de dades.

Acceptant la política de privacitat, consentiu a les pràctiques descrites en aquesta declaració.

1.- Dades Personals i responsable del tractament

L’informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d’aquesta Web serà tractat per STRATEGOS en qualitat de responsable del tractament. STRATEGOS és la titular d’aquest lloc web, societat domiciliada al carrer Prat de la Creu, números 59-65, escala A, segons pis, porta segona d’Andorra la Vella (AD500 – Andorra la Vella) i inscrita en data 29/05/2007 en el Registre de Societats amb numero 12.338.

Els usuaris poden accedir a la informació de la Web sense necessitat de proporcionar a STRATEGOS cap dada de caràcter personal. No obstant això, els usuaris podran donar el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal proporcionats a STRATEGOS a través del formulari de contacte (d’ara endavant, “Dades Personals”).

Amb caràcter previ a l’enviament de les Dades Personals a través del referit formulari, es facilitarà als usuaris un enllaç a la present Política de Privacitat que marcant la corresponent casella de verificació manifestessin conèixer; així mateix, STRATEGOS els informarà, de manera clara i inequívoca, dels següents extrems:

 1. Existència d’un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, finalitat de la recollida i destinataris de la informació.
 2. Carácter obligatori o facultatiu de les informacions sol·licitades, així com de les conseqüències de l’obtenció de les dades o la negativa a subministrar-los.
 3. Possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
 4. Identitat i adreça del responsable del tractament de les dades.

Les Dades Personals seran exactes, veraces i posats al dia. L’Usuari serà l’únic responsable a causa de l’emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

2.- LEGITIMACIÓ I FINALITAT DEL TRACTAMENT

STRATEGOS informa els usuaris de la Web que les seves Dades Personals només podran obtenir-se per al seu tractament quan siguin adequats, pertinents i no excessius en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’hagin obtingut. 

Les Dades Personals formaran part del Fitxer de l’Atenció a l’Usuari Web i són recollits i tractats per STRATEGOS per a les següents finalitats:

 1. Atendre consultes dels usuaris relatives a la Webs i els productes i serveis oferts per STRATEGOS a través d’aquesta. Aquestes Dades Personals tindran caràcter obligatori, en el cas que l’usuari no els faciliti i autoritzi el seu tractament, STRATEGOS no podrà tramitar la consulta o sol·licitud realitzada.
 2. Enviar-li, incloent-hi l’enviament per correu electrònic, informació de STRATEGOS i els seus productes o serveis. L’Usuari haurà d’acceptar expressament aquest tractament de les seves Dades Personals marcant la casella de verificació corresponent en el formulari. La negativa a aquest tractament no impedeix que STRATEGOS tramiti la consulta o sol·licitud realitzada per l’usuari. Així mateix, en les comunicacions comercials electròniques que rebi, podrà oposar-se al tractament i revocar sense caràcter retroactiu el seu consentiment a través de l’adreça electrònica que aparegui en l’avís legal a peu del referit correu.

STRATEGOS conservarà les seves dades personals el temps necessari per a les finalitats descrites més amunt. En cas que hi hagi una legislació que obligui a STRATEGOS a conservar les seves dades personals STRATEGOS conservarà les seves dades personals durant dit període addicional però les mateixes seran bloquejades i només es tractaran per garantir-ne la conservació. Finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimides.

3.- Encarregats del tractament.

Per norma general, les vostres dades no es passaran a tercers si no comptem amb el vostre consentiment exprés per a fer-ho.

Per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, i només quan així sigui necessari, les Dades Personals podran ser transferits a:

 1. Encarregats de tractament de STRATEGOS amb la finalitat de ser emmagatzemats en servidors, propietat de [*]., situats en el data center que aquesta companyia té en [*],país dins de l’Espai Econòmic Europeu amb un nivell equiparable de protecció Andorra, on STRATEGOS presta els seus Serveis.
 2. Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits.


4.- DRETS DELS INTERESSATS

STRATEGOS, en la seva condició de responsable del tractament, reconeix als interessats els seus drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, portabilitat, supressió i oposició de les seves dades personals, en els termes establerts en la normativa de protecció de dades (LQDPD).

Per tal d’exercir-los vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic strategos@strategos.ad a la qual haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d’identitat. La sol·licitud haurà de contenir:

 1. Identificació de l’interessat (nom, cognoms de l’interessat, còpia del seu passaport o de qualsevol altre document vàlid que l’identifiqui ) i, en els casos que s’admeti, de la persona que el representi, així com document acreditatiu de la representació.
 2. Petició en què es concreta la sol·licitud.
 3. Domicili a l’efecte de notificacions, data i signatura del sol·licitant.
 4. Documents acreditatius de la petició que formula.

L’interessat obtindrà sempre resposta a la seva sol·licitud. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva esmena. El dret d’accés podrà denegar-se si l’interessat ja l’ha exercitat en els dotze (12) mesos anteriors a la seva sol·licitud, tret que acrediti un interès legítim.

L’exercici de per els interessats els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és gratuït.

Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. També pot obtenir més informació sobre els drets que l’assisteixen dirigint-se a aquests organismes.

El consentiment donat per a alguna finalitat específica pot ser retirat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits STRATEGOS deixarà de tractar les dades personals o, si s’escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

5.- Confidencialitat i Seguretat.

STRATEGOS es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les Dades Personals, i al deure de tractar-los amb confidencialitat.

Els usuaris han de facilitar informació veraç relativa a les Dades Personals i mantenir aquests degudament actualitzats, havent de comunicar a STRATEGOS qualsevol modificació que es produeixi en aquests.

STRATEGOS manté els nivells de protecció exigits per la normativa de dades que corresponen a la naturalesa dels de les Dades Personals, i ha establert tots els mitjans tècnics, organitzatius i de seguretat al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposat, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.

Les mesures adoptades per STRATEGOS tenen com a objectiu garantir la confidencialitat de les Dades Personals, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; la seva integritat, entesa com el manteniment d’informació fiable i amb qualitat, i la seva disponibilitat, entesa com la garantia d’accés al sistema d’informació per sol·licitud d’un usuari autoritzat.